Księgi rachunkowe prowadzone są przede wszystkim na podstawie dowodów księgowych i zawierają one zapisy zdarzeń przedstawione w porządku chronologicznym, a także systematycznym. Pomóc w prowadzeniu ksiąg może firma ze strony – bmbk.pl/o-firmie.

Co obejmują księgi rachunkowe?

  • Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów sald, a także dzienniki.
  • Możemy spotkać się także z księgą główną i z księgami pomocniczymi. Niezbędny jest również wykaz składników aktywów i pasywów.
  • Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych powinno być podane podczas rejestracji firmy. Najczęściej jest to siedziba przedsiębiorstwa. Oczywiście może się zdarzyć, że księgi będą prowadzone poza siedzibą, ale musi to być jednostka do tego uprawiona. W takiej sytuacji należy poinformować o zaistniałym fakcie właściwy urząd skarbowy, a także zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy zajmujące się kontrolą.

Kwestie dotyczące otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Najczęściej firmy mają problem z dokładnym ustaleniem kiedy powinno nastąpić otwarcie ksiąg rachunkowych. Przepisy podają, że odbywa się to:

  •  z dniem rozpoczęcia działalności,
  • z początkiem każdego następnego roku obrotowego,
  • z dniem zmiany formy prawnej firmy,
  •  a także z dniem rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego.

 

Ważne jest to, żeby księgę otworzyć maksymalnie do dwunastu dni po tych wydarzeniach. Otwarcie następuje poprzez wprowadzenie do ewidencji księgi stanu aktywów i pasywów, który zostaje potwierdzony spisem z natury.

Jeżeli chodzi o zamknięcie księgi rachunków to następuje to:

  • zadać po zakończeniu roku obrotowego,
  •  wraz z zakończeniem działalności,
  •  a także w dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

Tutaj również należy przestrzegać określonych terminów. Księga powinna zostać zamknięta nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wspomnianych zdarzeń.

Jakie elementy wchodzą w skład ksiąg rachunkowych?

Przede wszystkim należy wymienić dziennik, a także konta księgo głównej. Do tego dolicza się konta ksiąg pomocniczych, zestawienie obrotów i sald oraz wykaz składników aktywów i pasywów.