Jednym z głównych celów Unii Europejskiej jest wzmacnianie konkurencyjności różnych gałęzi gospodarki, w tym przemysłu i przedsiębiorstw. Ważne jest również tworzenie nowych miejsc pracy, stymulowanie wzrostu gospodarczego i wynajdywanie innowacji. Dlatego też unijni politycy starają się stwarzać przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych, i przemysłu wtórnego. Z tego wynika nacisk na kraje członkowskie, by ujednoliciły przepisy dotyczące zakładania działalności gospodarczej i prawo pracy.

Unia Europejska dąży do umocnienie europejskiego przemysłu i przekształcenia tradycyjnej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną. Sposobem na kreowanie wzrostu gospodarczego jest długoterminowe wspieranie innowacji. Istotne jest także promowanie kultury przedsiębiorczości, a co za tym idzie, wspieranie małych przedsiębiorstw (zatrudniających mniej niż 50 pracowników). Obecnie małe firmy stanowią 99% przedsiębiorstw UE! Dąży się również do trwałego powstania ogólnounijnego rynku produktów, który opierać ma się na prostych, czytelnych zasadach i normach. Ma to umożliwić europejskim firma łatwy dostęp do rynków globalnych.