Wszyscy przedsiębiorcy z krajów członkowskich mogą ubiegać się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii. Dzięki ujednoliconym zasadom wszystkie firmy działają na równych prawach. Po przeniesieniu tych praw do ustawodawstw krajowych, stosuje się je w przypadku ofert wyższych niż określona kwota. Ma to spowodować sytuację, w której wartość oferty będzie na tyle duża, że firma z zagranicy zechce wziąć udział w przetargu. Publiczne władze nie mogą dyskryminować przedsiębiorców z innych krajów UE chcących wziąć udział w przetargu. W opisie produktów i usług, których dotyczy przetarg nie mogą powoływać się na konkretne marki czy patenty. Mają również obowiązek przyjęcia dokumentów typu świadectwa, dyplomy wydanych w innym kraju członkowskim, jeżeli są one tego samego poziomu. Nie mogą także odmówić udostępnienia wszelkich informacji dotyczących składania ofert czy wymaganych dokumentów każdemu z zainteresowanych przedsiębiorców, niezależnie od tego, z jakiego kraju UE pochodzi. Przy ocenie konkretnych ofert urzędy publiczne mogą stosować różne kryteria – na przykład aspekt ceny, ekologii czy kryterium parametrów technicznych. Składający ofertę powinien zostać wcześniej poinformowany o stosowanych kryteriach.